Kotlíkové dotace

V současné době není program "Kotlíkové dotace" otevřen, o přijímání nových žádostí vás budeme informovat. Chcete získat státní dotace na tepelné čerpadlo? Nečekejte a kontaktujte nás, pomůžeme vám vše připravit včas.

O čerpání dotací na výměnu zdrojů vytápění je vždy velký zájem a alokace jsou rychle vyčerpány. Doporučujeme proto mít veškeré dokumenty připraveny s předstihem, žádost o dotace lze podat i zpětně, tedy pokud je již tepelné čerpadlo nainstalované. Poskytujeme věškerý servis včetně poradenství ohledně vyřízení státní dotace. 

Poptejte cenový a technický návrh ZDARMA

Nová Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech. Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie (OZE).

Zajišťujeme kompletní výměnu zdroje za tepelné čerpadlo, včetně vyřízení státní dotace.

Poptejte cenový a technický návrh ZDARMA

Nová zelená úsporám podporuje

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Zelené střechy
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) – rekuperace
 • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu…

V závislosti na energetické úspoře můžete ušetřit až 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Záměrem programu je dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě a stimulovat ekonomiku ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Kdo může žádat o podporu

 • Vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
 • Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem. Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací.

Výše dotace

 • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
 • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
 • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • 25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla,
 • až 35 000 Kč na využití tepla z odpadních vod,

Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

Jak požádat o dotaci

 • Žádosti se podává pomocí online formuláře na webových stránkách programu  www.novazelenausporam.cz. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace. S podáním a vyřízením dotace Vám rádi pomůžeme.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Základní podmínky Programu

 • Žadatelem je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotaci je možné získat na zdroje tepla splňující požadavky na ekodesign.
 • Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.

Kotlíkové dotace: v současné době již není možné podávat přihlášky v rámci tohoto dotačního programu. O přijímání nových žádostí Vás budeme informovat. Níže naleznete souhrné informace o podmínkách získání dotace z minulé, 3. výzvy.

Informace o Kotlíkové dotaci v Jihočeském kraji, 3. výzva:

Co dotace podporují

Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4. a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5. Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním bude možná pouze za nový zdroj tepla, který splňuje požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí být splněny pro všechny paliva a způsoby přikládání.

Typy podporovaných zdrojů a výše podpory

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu. 

Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektovou dokumentaci

Bonusy

Podávání žádostí:

Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku s povinnými přílohami.

Povinné přílohy (k dispozici budou zveřejněny vzory):

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva * (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje) u zdrojů nahrazených po 31. 12. 2016.
 • Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
 • Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li relevantní).
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li relevantní).
 • Písemný souhlas vlastníka či spoluvlastníka pozemku (je-li relevantní).
 • Společně s výměnou zdroje tepla není nutné realizovat mikroenergetické opatření.
 • Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit se závěrečným vyúčtováním.

* Často kladený dotaz na doporučený seznam revizních techniků kotlů na pevná paliva: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=JHČ; Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, povinnost zapsání do seznamu nestanovuje. Seznam vedený pod garancí Hospodářské komory a spravovaný Asociací podniků topenářské techniky je pouze informativní a slouží především jako služba veřejnosti, která si může v seznamu vyhledat kontakt na odborně způsobilou osobu případně zkontrolovat, zda odborně způsobilá osoba, která provádí kontrolu technického stavu a provozu zdroje, má k této činnosti oprávnění, které při kontrole předkládá.


kotlikova dotace

Více o tepelných čerpadlech…