VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 3 – LETÉ ZÁRUKY NA VÝROBKY DAITSU, SAKURA, REFREDO

 1. Platný a čitelný prodejní doklad, který obsahuje datum prodeje, model spotřebiče a označení prodejce opravňuje uživatele využít záruku na výrobek v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
 2. Není-li stanoveno jinak, je zákonem stanovená záruční doba na výrobek 24 měsíců. Začíná plynout ode dne převzetí věci kupujícím vyjma případu, kdy je nutné uvedení do provozu oprávněnou firmou. V tom případě začne záruční doba plynout ode dne uvedení výrobku do provozu.V případě, že zařízení vyžaduje odborné zapojení, je tato služba hrazena zákazníkem. Dovozce nezodpovídá za poškození vzniklé chybnou instalací a chybným zapojením výrobku.
 3. Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek může být uplatněna pouze na území České republiky a týká se pouze a výhradně spotřebičů dovezených do ČR prostřednictvím společnosti Kostečka Group spol. s r.o., Borského 1011/1, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy.
 4. Záruka je poskytována kupujícímu (konečnému spotřebiteli - fyzické osobě, nikoli osobě podnikající) v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, na výrobek sloužící běžnému používání v domácnosti. Výrobek není určen k průmyslovému použití a poskytování služeb. Spotřebiče, které nejsou používány v domácnosti, nejsou předmětem záruky (hotelová a restaurační zařízení, školská zařízení, úklidové firmy atd.).
 5. Práva ze zodpovědnosti za vady výrobku se uplatňují u prodávajícího. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou v době platnosti záruční lhůty, a to výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis.
 6. O odstranění vad výrobku v záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat prodejce nebo servisní středisko společnosti Kostečka Group spol. s r.o..
 7. Po provedení záruční opravy je autorizované servisní středisko nebo prodávající povinen vydat kupujícímu čitelnou kopii opravného listu nebo doklad o uplatnění práva záruky a době trvání opravy. Po dobu záruky je kupující povinen uschovat veškeré doklady související s koupí a servisem výrobku.
 8. Opravní list slouží k prokazování práv kupujícího, proto je ve vlastním zájmu kupujícího si zkontrolovat před podpisem veškeré údaje. Záruční lhůta se v případech, kdy závada znemožnila používání výrobku, prodlužuje o dobu, kdy kupující uplatnil nárok na záruční opravu u autorizovaného střediska až do dne převzetí opraveného výrobku.
 9. Výrobek musí být instalován a provozován podle návodu k obsluze a platných norem.
 10. Oficiální dovozce (společnost Kostečka Group spol. s r.o.) výrobků značek Refredo, Sakura a Daitsu nabízí spotřebitelům na modely těchto značek prodlouženou záruku v celkové délce trvání 3 roky. Předmětem této nadstandardní záruky je bezplatné odstraňování výrobních vad po dobu následujících 12 měsíců od skončení zákonné dvouleté záruční lhůty.
 11. Prodloužená záruka je poskytována spotřebitelům, kteří: (a) zakoupili domácí spotřebič značky Refredo, Sakura nebo Daitsu, (b) řádně a na základě správných, úplných a pravdivých údajů se jako uživatelé takového domácího spotřebiče zaregistrovali na webové stránce www.kostecka.net/rozsirena-zaruka.html nejpozději do tří měsíců od jeho zakoupení (c) a na základě této své registrace obdrželi e-mail potvrzující prodlouženou záruku na zakoupený výrobek. 
 12. Při reklamaci a uplatnění každého práva z Prodloužené záruky musí spotřebitel předložit: (a) originál řádného dokladu o zakoupení reklamovaného výrobku, (b) e-mail potvrzující prodlouženou záruku na zakoupený výrobek a (c) všechny dosavadní Opravné listy týkající se reklamovaného domácího spotřebiče. Nepředloží-li spotřebitel kterýkoli z těchto dokladů, nemůže mu být reklamace uznána, ani provedena bezplatná záruční oprava.
 13. Prodloužená záruka platí pouze při splnění všech podmínek stanovených v v tomto dokumentu a nelze ji přenést na žádnou jinou osobu než tu, která výrobek zakoupila. Není-li kterákoli z nich splněna nebo přestane-li být splňována, Prodloužená záruka (včetně všech z ní vyplývajících uplatněných či neuplatněných práv, nároků a pohledávek) zaniká, a to i tehdy, byla-li již spotřebiteli poskytnuta.
 14. O odstranění vad výrobku v prodloužené záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat servisní středisko společnosti Kostečka Group spol. s r.o.
 15. V době trvání prodloužené záruky bude oprávněná reklamace řešena opravou nebo dodáním náhradního dílu. V případě autorizovaným technikem potvrzené neodstranitelné vady zajistí oficiální dovozce výměnu výrobku za nový. Nárok na výměnu uplatňuje zákazník po zaslání všech potřebných dokladů - doklad o zakoupení a vyjádření servisního technika na e-mail, nebo poštou na adresu oficiálního dovozce. Spotřebitel nemá právo v průběhu prodloužené záruky na vrácení kupní částky. Uplatnění práva na bezplatné odstraňování výrobních vad podléhá zde uvedeným všeobecným záručním podmínkám.
 16. Zákazník je povinen zajistit ve spolupráci s dovozcem zboží jeho zaslání na servisní středisko společnosti na adrese: Kostečka Group spol. s r.o., Kaplická 125, 382 32 Velešín.
 17. Rozšířená záruka se vztahuje pouze na nové, nerozbalené a nepoužité zboží.

Právo na uplatnění záruky zaniká pokud:

 1. Není výrobek používán v souladu s návodem.
 2. Došlo k mechanickému poškození výrobku cizím zaviněním, při nesprávné údržbě nebo jiným zanedbáním péče o výrobek.
 3. Byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou.
 4. Došlo k mechanickému poškození při přepravě.
 5. Je vada způsobená vnějšími podmínkami, jako jsou např. poruchy v elektrické síti nebo vadná bytová instalace, nevhodnými provozními podmínkami, poškození živlem.
 6. Je výrobek vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů.
 7. Záruka se dále nevztahuje na preventivní údržbu popsanou v návodu k obsluze, popřípadě závady způsobené nevhodnou manipulací, na opotřebení vzniklé běžným používáním, mechanické poškození skleněných a plastových komponentů.
 8. Záruka se nevztahuje na návštěvu technika za účelem poradenství, preventivní kontrolu stavu spotřebiče, výměnu náhradního dílu, který nevyžaduje odborný zásah.