Úplná pravidla soutěže o odvlhčovač REFREDO T8 Plus

1. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je obchodní společnost Kostečka Group spol. s.r.o. (dále jen „pořadatel“), se sídlem Borského 1011/1, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, Česká republika, IČ 14501899.

Pořadatel tímto stanoví závazná pravidla soutěže (dále jen „pravidla soutěže“), jimiž jsou účastníci soutěže povinni se řídit.

2. Termín a způsob konání soutěže

Soutěž je realizována prostřednictvím webových stránek pořadatele http://www.kostecka.net/. Soutěž probíhá v období od 02.12.2020 - 15.12.2020 (dále jen „doba trvání soutěže“). Vyhodnocení soutěže proběhne 16.12.2020.

3. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, která úplně, pravdivě,  řádně a v době trvání soutěže splní veškeré stanovené podmínky účasti v soutěži specifikované v bodě 4 těchto pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“). Pořadatel si vyhrazuje právo závazně posoudit, zda ke splnění podmínek stanovených pořadatelem pro účast v soutěži v bodě 4 těchto pravidel soutěže jednotlivými soutěžícími došlo.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, jakož i  osoby jim blízké ve smyslu § 22  zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „vyloučená osoba“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, nemá tato nárok na výhru.

Soutěžícímu nárok na výhru nevznikne,  zjistí – li pořadatel či bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži podle bodu 4 těchto pravidel, či soutěžící jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeni, resp. budou ze soutěže vyřazeni. Zvítězil-li soutěžící podvodně či zvítězil-li v důsledku porušení těchto pravidel soutěže, nárok na výhru mu nevzniká.  

4. Průběh a podmínky soutěže

Po dobu trvání probíhá soutěž nepřetržitě na webových stránkách pořadatele, a to prostřednictvím registračního formuláře pro slosování. Pořadatel z kompletně vyplněných registračních formulářů vylosuje jednoho výherce, který bude vyhlášen 16.12.2020. Výhra je specifikována v bodě 5 těchto pravidel.

K účasti v soutěži je soutěžící povinen splnit následující podmínky (dále jen „podmínky účasti“):

1/ Prostřednictvím formuláře na webových stránkách pořadatele se zaregistruje do slosování.

Každý soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou.

Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se soutěžící účastí v soutěži dopustí. Vyhodnocení soutěže proběhne tak, že 16.12.2020 bude vylosován jeden výherce, který v plném rozsahu splnil „podmínky účasti“. 

Výsledky soutěže budou uveřejněny nejpozději do tří dnů po dni slosování soutěže tak, že pořadatel přímo osloví výherce soutěže prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v registračním formuláři.

5. Výhra

Pořadatel poskytne výherci následující výhru: 1 výherce získá věcnou výhru, a to odvlhčovač REFREDO T8 Plus.

Výherce není oprávněn nárokovat jiné plnění než výhru stanovenou pořadatelem těmito pravidly soutěže.  Výherce není oprávněn výhru reklamovat, hodnotu výhry nelze namísto poskytnutí výhry proplatit v penězích. Vymáhání výhry právní cestou je vyloučeno. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžní zásilky či za prodlení či nedoručení oznámení zasílaných prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, formou elektronické pošty či jiným způsobem. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výhry.

6. Kontaktování výherce a doručení výhry

Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v registračním formuláři, kdy bude vyzván k zaslání informací ohledně doručení výhry. Termín a způsob předání výhry bude s výhercem sjednán individuálně. Nebude-li výherce na výše uvedenou zprávu reagovat, v důsledku čehož nebude možné sjednat způsob předání výhry do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl jako výherce uveřejněn v příspěvku na profilu pořadatele, nárok na výhru vítězi bez náhrady propadá.

Výhra bude výherci předána dohodnutým způsobem nejpozději do 7 dnů ode dne zveřejnění výherce v příspěvku na profilu pořadatele. V případě, že se výhru nepodaří na adresu k tomuto účelu výhercem poskytnutou doručit, stane-li se výhra z jiného důvodu nedoručitelnou či odmítne-li výherce výhru ve lhůtě uvedené ve větě předchozí převzít, propadá tato výhra bez náhrady pořadateli.

7. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas se správou, zpracováním  a uchováváním svých osobních údajů (dále jen „osobní údaje“) pro účely soutěže v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas se zařazením svých osobních údajů  do databáze pořadatele soutěže, stejně jako s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele, tj. mimo jiné pro účely  nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků  v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. Souhlas dle věty předchozí uděluje soutěžící na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Soutěžícímu náleží při zpracování jeho osobních údajů veškerá práva poskytovaná zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu tímto předpisem stanoveném. Soutěžící poskytuje své osobní údaje dobrovolně a při vědomí, že svůj souhlas může v souladu s obecně závaznými právními předpisy bezplatně formou e-mailu zaslaného na  e-mailovou adresu pořadatele soutěže odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se s podnětem může soutěžící obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla soutěže upravit či změnit či soutěž zcela zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Pro soutěž jsou platná pravidla soutěže ve znění, ve kterém jsou tato uveřejněna na internetových stránkách provozovatele na internetové http://www.kostecka.net/.

Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Účastí v soutěži v rozporu s ustanoveními podmínek soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách soutěže náleží pořadateli soutěže.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito závaznými pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.